Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 20/01/2022

Apel Związku Rzemiosła Polskiego skierowany do MF dot. komisji egzaminacyjnych "Polski Ład"- składka zdrowotna

W ramach wdrażania Rządowego planu rozwoju „Polski Ład” wprowadzono, między innymi, zmianę  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającą na dodaniu w art. 66 ust. 1
-  kolejnego zapisu, tj. pkt. 35a  o treści:

35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.”

Zmiana powoduje rozszerzenie obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej na wynagrodzenia otrzymywane przez osoby pełniące funkcje z powołania. Przepis posługuje się ogólnymi  pojęciami „pełnienie funkcji na mocy aktu powołania” oraz „wynagrodzenie”, bez precyzowania czy chodzi o pełnienie funkcji stricte w organach (na przykład w zarządach spółek) czy też ciałach innego typu.

Takimi ciałami są komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy czeladnicze i mistrzowskie na  mocy przepisów  ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle [Dz. U. z 2020 r. poz.  2159] oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych [Dz.U. z 2017 poz. 89 z późn.zm.]. Zgodnie z tym rozporządzeniem, w procesie decyzyjnym wynikającym z ich statutów, izby rzemieślnicze powołują na okres 5-letnich kadencji czeladnicze i mistrzowskie komisje egzaminacyjne oraz powołują do nich osoby spełniające warunki określone dla członków tych komisji. Osobom-członkom komisji egzaminacyjnych izby rzemieślnicze wypłacają wynagrodzenia, które nie mają charakteru systematycznych wypłat o stałych kwotach. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej jest związane z jego osobistym udziałem w konkretnym egzaminie, a jego wysokość uzależniona jest od liczby osób, które zdają egzamin.

W praktyce mamy do czynienia także z takimi komisjami egzaminacyjnymi, które raz w roku dla jednej lub kilku osób przeprowadzają egzamin, co w szczególności dotyczy zawodów unikatowych.  W zawodach popularnych terminy te są częstsze.

APEL ZRP_POBIERZ

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018