Zastrzeżenia ogólne

2000-2009 Copyright © Związek Rzemiosła Polskiej (ZRP)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody ZRP z siedzibą w Warszawie jest niedozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.zrp.pl

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot ZRP oznacza Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą przy ul. Miodowej 14 w Warszawie, kod pocztowy 00-246, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000103276; NIP: 526-025-13-68; Regon: 010393256;

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy ZRP wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash lub DHTML) – stanowią integralną część całego serwisu.

ZRP nie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. ZRP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.

ZRP nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. ZRP nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie ZRP są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż ZRP dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości – ZRP zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez ZRP.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:

ZRP Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą ZRP.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.