Sejm przyjął Konstytucję Biznesu

Wczoraj (6 marca) posłowie przyjęli pakiet 5 ustaw, które maja wpłynąć na zmianę polskiej rzeczywistości biznesowej. Wdrażane zmiany były zapowiadane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. I maja objąć blisko 200 ustaw.
 
Najważniejszym  aktem, z perspektywy prowadzących działalność gospodarczą, jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej  z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 
Przyjęty przez Sejm dokument jest pierwszym aktem prawnym, który tworzy system prawa gospodarczego, oparty na wartościach urzeczywistniających wolność działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad, dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Prawo przedsiębiorców jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
 
Ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stanowiące granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej; Zmiana relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”; Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności); Wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności; czy wprowadzenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie numerem NIP, to zaledwie część nowych przepisów.
 
Zaproponowane w Prawie Przedsiębiorców rozwiązania wymagają zmian w wielu ustawach szczegółowych, które zostały zawarte w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. 

Więcej: LINK