Propozycja unijnych metod pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji

Przedsiębiorstwa, które chcą wykazać ekologiczność swoich produktów nie mają obecnie łatwego zadania, szczególnie chcąc eksportować je na rynki zagraniczne. W każdym państwie stosowane są inne metodologie badań oddziaływania na środowisko, co generuje koszty dla producentów i trudności w porównywaniu produktów dla konsumentów.

Komisja Europejska postanowiła zareagować na ten problem i proponuje ogólnoeuropejskie metody pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie wszystkim stronom, w tym producentom i konsumentom, dostępu do jasnych, rzetelnych i porównywalnych informacji.

W kwietniu 2013 roku KE opublikowała Komunikat w sprawie tworzenia jednolitego rynku dla produktów ekologicznych oraz Zalecenie w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej. Jednocześnie Komisja zaproponowała dwie metody pomiaru efektywności środowiskowej:

– Metoda oznaczania śladu środowiskowego produktów (PEF – Product Environmental Footprint),

– Metoda śladu środowiskowego organizacji (OEF – Organization Environment Footprint).

Komisja zaleca stosowanie tych metod państwom członkowskim, przedsiębiorstwom, organizacjom prywatnym itp.  na zasadzie dobrowolności. Ponadto, KE ogłosiła trzyletni okres testów mający na celu ocenę skuteczności proponowanych metod oraz opracowanie zasad dotyczących poszczególnych produktów i sektorów. Do udziału w etapie pilotażowym zaproszone zostały przedsiębiorstwa, organizacje branżowe i organizacje zrzeszające zainteresowane strony z Unii Europejskiej i spoza UE. Podmioty chcące wziąć udział w testowaniu metod mogą zgłaszać się do 26 lipca 2013 roku , a szczegóły dotyczące aplikowania do etapu pilotażowego znaleźć można na stronach Komisji:

Ślad środowiskowy produktów: LINK

Ślad środowiskowy organizacji: LINK

Jak zapowiada Komisja Europejska, kolejnym etapem będzie rozwinięcie pogłębionej oceny wyników okresu testów i dodatkowych działań podejmowanych w oparciu o komunikat i zalecenie. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja w sprawie dalszych zastosowań metod śladu środowiskowego.

Więcej informacji:

Komunikat Komisji Europejskiej Tworzenie jednolitego rynku dla produktów ekologicznych. Poprawa sposobu informowania o efektywności środowiskowej produktów i organizacji;

Zalecenie w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej.