Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Związku Rzemiosła Polskiego”

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 2.11.2020 r. zawarł umowę dotacji na realizację projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Związku Rzemiosła Polskiego” (nr umowy POIR.03.04.00-14-1026/20-00) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy). Wartość projektu wynosi 262 143,99 zł, całość wydatków pokrywa otrzymana dotacja.

Celem finansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

W ramach projektu zostanie sfinansowana część kosztów, niezbędnie koniecznych do funkcjonowania Związku Rzemiosła Polskiego w okresie od sierpnia do października 2020 r., co przyczyni się do zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19, i utrzymania działalności przedsiębiorstwa.