Porozumienie między ZRP i PIP

 

26 marca Anna Hintz, Główny Inspektor Pracy i Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy.

 

Głównym celem podpisanego porozumienia jest eliminowanie zagrożeń prowadzących do wypadków i chorób zawodowych w firmach rzemieślniczych. Za szczególnie ważną uznano działalność profilaktyczną w tym zakresie. Polegać ona będzie m.in. na upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach i metodach ich eliminowania. Służyć temu mają wspólnie organizowane akcje promocyjne, szkolenia i konkursy dla pracodawców oraz młodzieży uczącej się zawodu. Te formy profilaktyki sprawdziły się już w praktyce. Trzykrotnie np. zorganizowano ogólnopolski konkurs wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. W 2002 roku wzięło w nim udział prawie 900 uczniów.

 

Dużym powodzeniem cieszą się szkolenia organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Tylko w roku ubiegłym przeszkoliło się 2 i pół tysiąca rzemieślników. Część z nich – w ramach kampanii prowadzonej pod hasłem „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”, polegającej na ocenie stanu bezpieczeństwa zakładu przez samego pracodawcę. Oczywiście przy pomocy inspektorów pracy. Na zakończenie pracodawca otrzymywał Świadectwo Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Współdziałanie w ochronie pracy powinno ułatwić firmom rzemieślniczym borykającym się na co dzień z trudnościami w stosowaniu przepisów bezpieczeństwa pracy szybsze dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej. To już trzecie w ponad 10-letniej współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego porozumienie. Pierwsze zostało zawarte w 1993 roku.

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 26 marca 2003 roku

pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy reprezentowaną przez Annę Hintz – Głównego Inspektora Pracy a Związkiem Rzemiosła Polskiego reprezentowanym przez Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy.

 

Mając na względzie proces przygotowania Polski do funkcjonowania w Unii Europejskiej i wynikającą z tego konieczność m. in. zapewnienia skutecznej ochrony stosunku pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminowania zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe, a tym samym kształtowania postaw pracodawców i pracowników dla organizacji pracy bezpiecznej w małych i średnich przedsiębiorstwach rzemieślniczych, strony uznają potrzebę kontynuowania dotychczasowej współpracy.

 

§ 1.

 

Współpraca obejmować będzie:

1) podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych;
2) wymianę informacji o zagrożeniach w procesach pracy występujących w zakładach rzemieślniczych oraz podjętych działaniach mających na celu ich eliminowanie lub ograniczenie oddziaływania.
3) wzajemne przekazywanie informacji związanych z przestrzeganiem prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opinii dotyczących dokumentów i materiałów z tego zakresu;
4) podejmowanie działań w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców rzemiosła;
5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem internetu i prasy własnej w dziedzinie ochrony pracy.

 

§ 2.

Współdziałanie stron w zakresie działalności szkoleniowej realizowane będzie poprzez:

1) konsultowanie ramowych materiałów dydaktycznych oraz metodycznych o zakresie szkoleń pracodawców i służb bhp w rzemiośle;
2) udzielanie pomocy merytorycznej w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych przez izby rzemieślnicze;
3) organizowanie na szczeblu centralnym seminariów dla osób prowadzących w rzemiośle szkolenia z zakresu ochrony pracy.

 

§ 3.

Wspólne przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne mające na celu podnoszenie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie ochrony pracy podejmowane będą poprzez:
1) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno promocyjnych;
2) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych;
3) organizowanie akcji i kampanii oraz konkursów o charakterze promocyjnym.

 

§ 4.

Niniejsze Porozumienie realizowane na szczeblu terenowym powinno uwzględniać potrzeby i uwarunkowania występujące w danym regionie.

 

§ 5.

Coroczna ocena realizacji porozumienia będzie dokonywana przez Głównego Inspektora Pracy i Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do końca I kwartału roku następnego.

 

§ 6.

Tracą moc porozumienia między Głównym Inspektorem Pracy i Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego zawarte 19 marca 1993r i 6 kwietnia 2000r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony pracy

 

§ 7.

1. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.