Ochrona pracy obejmuje system prawa pracy określający podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Odrębnie zamieszcza się ochronę pracy młodocianych oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska.

Podstawowe przepisy
Prawo pracy