Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r., tym samym wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne w Wytycznymi.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych dotyczą następujących kwestii:
– Przejrzystość i konkurencyjność wydatków,
– Zasada efektywnego zarządzania finansami,
– Koszty związane z zatrudnianiem personelu,
– Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem,
– Koszty zarządzania,
– Pilotażowe wprowadzenie stawek jednostkowych,
– Reguła proporcjonalności.

Wytyczne w pełnym zakresie tj. bez jakichkolwiek wyłączeń będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. w przypadku: projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony po dniu 1 stycznia 2011 r.; wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2011 r. bez względu na datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez beneficjenta oraz pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone po 1 stycznia 2011 r.

Szczegóły znajdują się w załączniku.