Zmiana Wytycznych dla ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach POKL 2.1.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19.10.2012 opublikowano aktualizację „Wytycznych dla Projektodawców” w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Zmiany dotyczą: Aktualizacji podstawy prawnej dotyczącej wzoru formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zmiana polega na dopisaniu sformułowania „z późn. zm.”; oraz aktualizacji zapisów dotyczących „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”. Zmiana polega na zastąpieniu zapisu „z 22 listopada 2010 r.” zapisem „z 14 sierpnia 2012 r.”

Zmiany nie powodują pogorszenia warunków uczestnictwa w konkursie.