Zapytanie ofertowe – wydruk poradnika

Niniejsze zamówienie dotyczy wydruku 5000 egzemplarzy „Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych” oraz ich transportu do siedziby Zamawiającego i 25 izb rzemieślniczych, na potrzeby projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

Pełna treść zapytania: LINK