Zapytanie ofertowe – nabór trenerów na szkolenia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zapytanie przeprowadzane jest  w ramach zadania związanego z przeprowadzeniem 15 szkoleń dla około 375 osób członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów.
Więcej: LINK