Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej – ocena wprowadzonych zmian prawnych.” 

 
Pełna treść zapytania: LINK
Załącznik 1: LINK
Załącznik 2: LINK
Załącznik 3: LINK