Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy „Koncepcja Nowego Prawa Zamówień Publicznych z czerwca 2018 r. – ocena proponowanych rozwiązań prawnych”

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Koncepcja Nowego  Prawa Zamówień Publicznych z czerwca 2018 r.  – ocena  proponowanych rozwiązań prawnych”

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Link: Zal 1_formularz_ofertowy_ekspertyza 7

Link: Zal.2_Wykaz_uslug_tozsamych_ekspertyza 7

Link: Zal.3_oswiadczenie_o_braku_powiazan ekspertyza 7

Link: Zal.4_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Link: Zapytanie ofertowe ekspertyza Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych