Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy

Związek Rzemiosła Polskiego w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez orgaZwiązek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o pracowniczych planach  kapitałowych – ocena wprowadzonych rozwiązań  prawnych.” 
 
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Związku Rzemiosła Polskiego  do 22.03.2018 do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną ( adres e-mail: nzn@zrp.pl) do dnia 22.03.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu). Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej  kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz adresem Związku Rzemiosła Polskiego  z dopiskiem: „Oferta na ekspertyzę dot. projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – ocena wprowadzonych rozwiązań  prawnych.”
 
Zapytanie ofertowe: LINK
Załącznik Nr 1: LINK
Załącznik Nr 2: LINK
Załącznik Nr 3: LINK