Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego z konieczności zachowania zasady przejrzystości, racjonalności i efektywności wydatków w ramach procedury rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pt. „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) składa zapytanie ofertowe na przygotowanie i obsługę techniczną panelu konsultacyjnego na stronie  Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl. Panel stanowić ma nowoczesną platformę komunikacji pomiędzy ZRP a zrzeszonymi w strukturach organizacji rzemiosła przedsiębiorcami.  Panel pozwoli na zbieranie opinii przedsiębiorców dot. prawa gospodarczego, podatkowego i branżowego. 

 

Oferty należy przesłać do 29 grudnia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nzn@zrp.pl lub dostarczyć do biura projektu – ul. Miodowa 14,  00-246 Warszawa, pok. 304 lub 306) w godz. 8.30-16.30.

 

Rozeznanie cenowe: LINK

Formularz ofertowy: LINK