Zaangażowanie pracodawców MŚP w dialog społeczny

„Dialog społeczny powinien być promowany z pełnym poszanowaniem autonomii partnerów społecznych oraz różnorodności systemów i praktyk dialogu społecznego, na poziomie dwu- lub trójstronnym. Pracodawcy z sektora MŚP powinni być bardziej zaangażowani w dialog społeczny, aby mogli przyczynić się do kluczowych reform rynku pracy i ochrony socjalnej. Kontynuujemy ścisłą współpracę z naszymi członkami, aby zapewnić, że Zalecenie w sprawie dialogu społecznego na poziomie krajowym jest dobrze wdrażane w państwach członkowskich, w szczególności tam, gdzie dialog społeczny ma mniej zakorzenioną tradycję” – stwierdziła Véronique Willems, Sekretarz Generalny SMEunited, podczas Nieformalnego spotkania ministrów spraw społecznych.

„SMEunited popiera działania określone w komunikacie, mające na celu wzmocnienie dialogu społecznego na poziomie europejskim. Są one najbardziej odpowiednie, aby zapewnić, że międzybranżowi partnerzy społeczni UE mogą nadal przyczyniać się do dialogu społecznego. SMEunited w szczególności popiera ciągłe wsparcie dla budowania potencjału partnerów społecznych na poziomie krajowym, co będzie korzystne dla dialogu społecznego UE, negocjacji i wdrażania porozumień” – kontynuowała pani Véronique Willems.

Odnosząc się do krótko- i średnioterminowych wyzwań związanych z systemami ochrony socjalnej, pani Willems powtórzyła, że kluczowym rozwiązaniem pozostaje zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo wnoszących wkład do systemów ochrony socjalnej. Odnosząc się do krótko- i średnioterminowych wyzwań związanych z systemami ochrony socjalnej, pani Véronique Willems powtórzyła, że kluczowym rozwiązaniem pozostaje zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo wnoszących wkład do systemów ochrony socjalnej. „Polityka społeczna powinna dążyć do zwiększenia aktywności zawodowej. Inwestycje społeczne w obszarach takich jak edukacja i szkolenia, opieka nad dziećmi itp. tworzą większy potencjał wzrostu. Powinny być ważniejsze niż dystrybucyjne świadczenia socjalne. Lepsze ramy regulacyjne muszą zapewnić, że inwestycje społeczne mogą generować zamierzone pozytywne skutki”. W odniesieniu do szczególnej sytuacji osób samozatrudnionych, pani Véronique Willems podkreśliła, że „dostęp do podstawowej ochrony socjalnej po rozsądnych kosztach dla osób samozatrudnionych, zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie dostępu do ochrony socjalnej, pozostaje ważnym celem polityki SMEunited. Raport Komisji opublikowany na początku tego roku pokazuje, że nadal istnieje wiele luk, a państwa członkowskie powinny wdrożyć reformy, aby je złagodzić”.

Nieformalne spotkanie EPSCO zostało zorganizowane w Madrycie przez hiszpańską prezydencję Unii Europejskiej.

Na zdjęciu: Sekretarz Generalny SMEunited Véronique Willems  oraz hiszpańska Minister Pracy i Gospodarki Społecznej Yolanda Diaz.

Źródło: SMEunited