Wytyczne do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

19 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych obejmują aktualizację katalogu kompetencji kluczowych i uniwersalnych zgodnie ze zmianą wprowadzoną do Umowy Partnerstwa; wprowadzenie przepisów dotyczących wsparcia szkół gimnazjalnych bądź podmiotów powstałych w wyniku ich likwidacji/przekształcenia w okresie wygaszania ich działalności czy rezygnację z obowiązku koncentracji środków na szkołach i placówkach zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie edukacji na rzecz preferencji dla wsparcia uczniów i szkół ze specjalnymi i największymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

 

Wprowadzone zostaną także informacje o otwartości katalogów wyposażenia szkół i pracowni zawodowych zamieszczonych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej; preferencje dla wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 PO PC bądź mają dostęp do internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej czy działania ukierunkowane na wsparcie kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych.

 

Więcej: LINK