Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r.

Informacja ZUS z 29 grudnia 2017 r.w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

I.    Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:
•    nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
•    nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.). Od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.
Więcej: LINK