Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2014

Od dnia 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1680 zł (brutto). W  stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2013 roku (1600 zł) jest  to wzrost  o 80 zł, tj. o 5 proc.
 

Kwota 1680 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2013 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w nadchodzącym roku. (Dz.U. poz. 1074).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 roku  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,  z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80%  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2014 roku  co najmniej  1344 zł (brutto).