Współpraca kluczem do innowacyjności

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaznaczyła na konferencji, która odbyła się 28 października w Stężycy, że bez większego zaangażowania przedsiębiorców w prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie zbudujemy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.

– Przykłady krajów wysokorozwiniętych pokazują, że trwały wzrost gospodarczy opiera się na wykorzystaniu potencjałów związanych z kreatywnością i przedsiębiorczością społeczeństwa oraz na umiejętności współpracy – podkreśliła minister rozwoju regionalnego podczas spotkania inaugurującego działalność Zespołu ds. współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym.

– Wszelkie rozwiązania regulacyjne, polityki publiczne oraz takie narzędzia, jak przyszłe programy operacyjne muszą wspierać rozwój innowacji w przedsiębiorstwach oraz współpracę biznesu z sektorem nauki – powiedziała Elżbieta Bieńkowska.

W najbliższych latach najważniejszym instrumentem, oferującym wsparcie w obszarze innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw, będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Środki POIR kierowane będą przede wszystkim do przedsiębiorstw, a także do jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu, w szczególności tych, które wspierają działalność B+R. Beneficjentami POIR będą także podmioty integrujące sektor nauki, gospodarki i otoczenia biznesu, takie jak konsorcja, klastry czy platformy technologiczne.

Więcej:mrr.gov.pl
28.10.2013
LINK