Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie. Wizyta studyjna

We wtorek, 25 października Związek Rzemiosła Polskiego gościł w swojej siedzibie delegację z Ukrainy. Temat spotkania dotyczył działalności edukacyjnej rzemiosła w Polsce oraz certyfikowanie kompetencji zawodowych przez izbę rzemieślniczą. Celem spotkania było zaprezentowanie gościom z Ukrainy najlepszych rozwiązań, wypracowanych przez rzemiosło dla systemu kształcenia zawodowego, które mogłyby posłużyć jako rekomendacje do zmian w ukraińskim systemie oświaty.

– Tak jak Wy się przygotowujecie do reformy systemu oświaty, tak i w Polsce od kilku lat jesteśmy w systemie zmian, zmierzających do poprawy jakości kształcenia zawodowego – powiedziała na wstępie Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej w ZRP.

Dyrektor Kosakowska zapoznała uczestników spotkania z historią rzemiosła oraz przedstawiła m.in. w jaki sposób izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie oraz jak wygląda proces certyfikowania kompetencji zawodowych pełna dokumentacja w tym zakresie.

W trakcie spotkania trwała ożywiona dyskusja na temat systemu kształcenia w obu krajach i jako rekomendację przedstawiono dualny system kształcenia, który od lat funkcjonuje i sprawdza się w polskim rzemiośle a także jest jednym z kluczowych rozwiązań promowanych obecnie w systemie polskiego kształcenia.
Więcej: LINK
Plan wizyty studyjnej: LINK