Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu o egzaminach czeladniczych

25 czerwca podczas XVI posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu, którego gospodarzem była Izba Rzemieślnicza w Opolu, podsumowano reformę edukacji w rok po jej wdrożeniu oraz przedyskutowano zmiany w systemie kształcenia zawodowego, w tym zmiany w sposobie organizacji egzaminu czeladniczego  zapowiedziane przez Minister Edukacji Narodowej.

Ocenę propozycji MEN, w imieniu rzemiosła opolskiego, przedstawili: Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Tadeusz Staruch  oraz jej dyrektor i wiceprzewodnicząca WRDS, Grażyna Dębicka Ozorkiewicz.  Natomiast kulisy rozmów z kierownictwem resortu edukacji z etapu pre-konsultacji  przybliżyła dyrektor generalna Związku Rzemiosła Polskiego, Edyta Doboszyńska. Zaapelowała do partnerów społecznych o wsparcie pracodawców-rzemieślników oraz ich organizacji zaangażowanych w przygotowanie zawodowe młodocianych i organizację egzaminów czeladniczych, stanowiących integralną część dualnego modelu kształcenia zawodowego w rzemiośle.

Wypowiedzi przedstawicieli rzemiosła spotkały się z żywą reakcją uczestników spotkania. Strona społeczna udzieliła pełnego poparcia przedstawionym postulatom, głosując za przyjęciem stanowiska WRDS w Opolu „w sprawie zmian w systemie kształcenia zawodowego w tym zmian w sposobie organizacji egzaminu czeladniczego”. Strona rządowa wstrzymała się od głosu.

Więcej:Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu o egzaminach czeladniczych