Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (tzw. mała ustawa o innowacyjności) został przyjęty przez Radę Ministrów. Proponowane zmiany maja pobudzić wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, niezbędnego elementu w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego.

Inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach jest jednym z elementów unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju „Europa 2020”. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R (badania i rozwój) w 2020 r. do 1,7 proc. PKB. W 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94 proc. PKB, z czego mniej niż połowę stanowiły wydatki sektora przedsiębiorstw.

Kancelaria premiera podaje, że w 2014 r. w unijnym rankingu innowacyjności Polska zajęła 24 miejsce i znaleźliśmy się w grupie tzw. umiarkowanych innowatorów. „Mała ustawa o innowacyjności” ma pomóc Polsce w pokonaniu kolejnych szczebli rankingi i zbliżyć się do liderów. W dokumencie zaproponowano spójny system różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który złoży się przede wszystkim: przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych. Przewidywane rozwiązania przyczynią się również do realizacji celów określonych w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w ramach filaru „rozwój innowacyjnych firm”. Nowe regulacje odpowiadają też na najpilniejsze potrzeby polskich innowatorów i naukowców.
Więcej: LINK