Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do P.O. ”Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

W związku z konsultacjami Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ZRP przekazał do resortu rozwoju regionalnego uwago do projektu Programu.

Według Związku należy uzupełnić Program o słownik pojęć, a przede wszystkim o definicję beneficjenta i grupy docelowej określając role i kompetencje każdej z nich, także w odniesieniu do możliwości realizacji projektów.

Przy założeniu, że całość wsparcia dotyczącego rozwoju delegowanych pracowników oraz samych przedsiębiorców wdrażana jest na poziomie regionalnym powstaje luka dla przedsiębiorstw funkcjonujących ponadregionalnie. W stosunku do przedsiębiorstw ponadregionalnych w programie centralnym powinna zostać wydzielona odrębna pula środków. Innym rozwiązaniem jest silna koordynacja z poziomu centralnego wsparcia wdrażanego regionalnie i obowiązek synchronizacji w czasie dystrybuowanych w regionach środków.

Zdaniem ZRP  należy rozszerzyć opis priorytetu poprzez wprowadzenie zapisu o konieczności wspierania dualnego systemu kształcenia zawodowego i systemu zewnętrznych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Uwagi ZRP do Projektu Programu: LINK