Uproszczenie procedur w zezwoleniach na pracę cudzoziemców

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 28 czerwca. podpisała nowe rozporządzenie  w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zostało ono ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1264) i weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie procedury wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz obejmuje 289 zawodów. Dzięki zmianom, w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy). Więcej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,10070,uproszczenie-procedury-dot-zezwolen-na-prace-cudzoziemca-w-wybranych-zawodach.html