Szczególne warunki pracy wymagają doprecyzowania

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Stanowisko przesłano do resortu pracy.

Eksperci środowiska rzemiosła poparli konieczność doprecyzowania zakresu kompetencji inspektorów pracy w zakresie prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (na podst. art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych).

Zwrócono również uwagę na asymetrię postępowania w przypadku pracowników i przedsiębiorców wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwłaszcza w kontekście definicji rzemieślnika, który prowadzi swoją działalność z użyciem kwalifikowanej pracy własnej, a więc i w analogicznych warunkach, jak jego pracownicy.

Na dzień dzisiejszy możliwość wliczania okresu wykonywania rzemiosła do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganych do przyznania wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej z tytułu takiej pracy, nie wynika wprost z pozytywnego przepisu.

Stanowisko ZRP w załączniku