Stanowisko ZRP dotyczące przyszłej strategii Unii Europejskiej 2020

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Gospodarki stanowisko w sprawie przyszłej strategii UE 2020 odnosząc się do dokumentu roboczego Komisji Europejskiej KOM(2009)647.

ZRP zwraca uwagę, że dokument ogłoszony przez KE jako punkt wyjścia do dyskusji, ma charakter bardzo ogólnego zarysu i deklaracji intencji, nie spełniając tym samym warunków do uznania go za Założenia do Strategii 2020. Brak diagnozy sytuacji, jak również odniesień do oceny rezultatów realizacji Strategii Lizbońskiej – której kontynuacją ma być Strategia UE2020 – skłania do refleksji, że w warunkach nadal niestabilnej sytuacji na rynku europejskim, KE zachowuje dużą rezerwę i nie chce lub nie jest w stanie na obecnym etapie zaproponować klarownej wizji.

Związek Rzemiosła Polskiego pragnie zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które nie powinny umknąć z pola widzenia strategów europejskich. Zdaniem ZRP konieczne są:
– poprawa funkcjonowania jednolitego rynku,
– poszanowanie zasady subsydiarności i proporcjonalności (w szczególności w prawie podatkowym),
– kreowanie kultury przedsiębiorczości nie dyskryminującej firm, które stawiają na inny model budowania przewag konkurencyjnych,
– położenie większego nacisku na zasadę „dobrego rządzenia”,
– unowocześnienie modeli społecznych Unii Europejskiej,
– uwzględnienie zróżnicowania struktury gospodarczej i stopnia rozwoju państw członkowskich i regionów oraz przebiegu i skutków kryzysu gospodarczego w poszczególnych krajach,
– konieczność wzmocnienia zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia oraz implementacji polityki gospodarczej zarówno na szczeblu wspólnotowym, krajowym jak i regionalnym.

Więcej informacji w załączniku.