Stanowisko w sprawie „przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE”

UEAPME jest głęboko zaniepokojony obecnym wnioskiem, który zwiększy obciążenia administracje  MŚP, zmniejszy ich  elastyczność i w końcu, może zagrozić tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku  silnego sformalizowania  możliwości wnioskowania o zmianę formy zatrudnienia oraz obowiązku zapewnienia pracodawcy uzasadnionej pisemnej odpowiedzi w zakresie wprowadzenia niektórych szczególnych zasad dotyczących MŚP.
 
Obecna propozycja, przez tworzenie  nowe uprawnień, zmienia zarówno istotę i cele dyrektywy w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy,  która skupiała się głównie na informacji o warunkach zatrudnienia. 
 
UEAPME docenia fakt nowa dyrektywa nie dotyczy samozatrudnionych, pracujących na własny rachunek. 
Europejska definicja pracujących,  pracowników, pracodawców zaproponowana przez Komisję Europejską nie jest zgodna z zasadą pomocniczości i dlatego wdrożenie jej na szczeblu krajowym będzie trudne. 
 
Klauzula dotycząca zgodności zdecydowanie sprzeciwia się zasadzie pomocniczości i autonomii partnerów społecznych na wszystkich szczeblach. Taka ingerencja w krajowe prawo pracy nie może zostać zaakceptowana.