Stanowisko Kujawsko-Pomorskiej WRDS w sprawie kształcenia branżowego dla potrzeb rynku pracy.

Przedstawiamy stanowisko Kujawsko–Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie kształcenia branżowego dla potrzeb  rynku pracy. Rada  pozytywnie ocenia kierunki zmian w szkolnictwie branżowym, jednocześnie wskazuje na potrzebę utrzymania dobrych i sprawdzonych metod działania.

Rada wyraziła  swoje poparcie dla podjętej uchwały partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendowanych zmian w systemie edukacji  w obszarze kształcenia branżowego.

W grupie działań rekomendowanych znalazło się mj.in:

– uwzględnienie w subwencji oświatowej lub dotacji celowej środków na unowocześnienie materiałów dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni.

– utrzymanie dotychczasowych uprawnień izb rzemieślniczych do przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

-wprowadzanie jednolitych zasad finansowania dla wszystkich form szkolnictwa zawodowego: szkół zawodowych, w których uczniowie odbywają praktyczna naukę zawodu w warsztatach szkolnych oraz szkół kształcących w systemie dualnym, czyli posiadających umowy z pracodawcami na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

Stanowisko nr 2.2018 z dnia 19.06.2018

Pismo do MRPiPS przekazujące stanowisko nr 2 WRDS

Minister A. Zalewska