Spotkanie w PARP z beneficjentami projektów poddziałania 2.1.2 PO Kapitał Ludzki, Warszawa