Sierpniowe oferty wsparcia z Funduszy Europejskich

Aktualnie w ramach programów finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy finansowanej UE na lata 2021-2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dostępnych jest  87 konkursów: 28 z programów krajowych, 38 z programów regionalnych,  14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z KPO.

Poniżej przedstawiamy Państwu wyselekcjonowane oferty:

Dla firm

1. Na innowacyjność i B+R – ścieżka SMART  

W konkursie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji.         

Nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzi PARP, a dla dużych firm NCBR.

2. Na innowacyjność i dostępność – również ścieżka SMART 

Nabór na projekty na rzecz dostępności prowadzi:          

  1. PARP – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców          
  2. NCBR – dla dużych firm na projekty na rzecz dostępności, których celem powinno być zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

3. Na zielone inwestycje 

Mikro, małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa small mid-caps (czyli firmy posiadające status małej spółki o średniej kapitalizacji, zatrudniające ≤499 pracowników) i mid-caps (czyli spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające ≤3000 pracowników), które myślą o „zazielenieniu” swojej działalności, będą mogły skorzystać z kredytu ekologicznego.

Wsparcie udzielane jest na  zmiany w kierunku większej efektywności energetycznej. Mogą one objąć, zarówno modernizację infrastruktury, jak i inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

Szczegółowe informacje 

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

4. Na kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja  poszukiwania nowych ścieżek  komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich firm w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie power.parp.gov.pl

Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

5. Na nowoczesne technologie 

Nowe technologie, automatyzacja i robotyzacja w firmach to dziś konieczność. 

MŚP z Polski Wschodniej  mają szansę pozyskać środki na przeprowadzenie transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0., tj.:        

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

6. Na rozwój przez dostępność 

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i:

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb,
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie:

Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

7. Na wzornictwo czyli klucz do innowacji w Polsce Wschodniej

Nie każdy od razu kojarzy je z innowacjami, tymczasem to właśnie zmiana wzoru, receptury, wprowadzenie nowej linii produktów, czy usług mogą  wpłynąć na sposób użytkowania i większe zyski.

Firmy z Polski Wschodniej (czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i części mazowieckiego) mają możliwość przeprowadzenia audytu oraz stworzenia strategii wzorniczej. Na jej podstawie, przez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja.

Do 20.09.2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie Wzornictwo w MŚP. Szczegółowe informacje o konkursie na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

8. Na szkolenia

I.  Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorców i firm do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego, przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowność, to obecnie istotne kwestie. W tym obszarze dofinansowanie mogą otrzymać projekty szkoleniowe z planowania czy wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych. Podstawowym zadaniem beneficjentów (wnioskodawców) będzie rekrutacja, organizacja i realizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Firmy i inne podmioty wskazane w ogłoszeniu naboru mogą składać wnioski o dofinansowanie od 17 sierpnia do 11 września 2023 r.

Więcej informacji na stronie fers.parp.gov.pl

II. Od 1 do 16 sierpnia trwa nabór wniosków na operatorów projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. z takimi obszarami, jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, konieczność zapewnienia dostępności.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i podmioty wskazane w ogłoszeniu naboru.

Ogłoszenie naboru

III. Kolejny projekt ma wesprzeć podmioty posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Zadaniem beneficjenta konkursu będzie udzielanie wsparcia podmiotom BUR ze środków projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty wskazane w ogłoszeniu naboru

Wnioski składać można jeszcze tylko do 3 sierpnia 2023 r. Nabory są prowadzone z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Badania i rozwój

Twój projekt otrzymał certyfikat Seal of Excellence w instrumencie EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”? To wiesz, że jest pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, ale z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymał dofinansowania. Teraz masz na to szansę w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Możesz otrzymać dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie). 

Więcej informacji

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

Kultura

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne a także samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej.

O dofinansowane mogą się również ubiegać podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO, na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub obiektami z tytułem Znak Dziedzictwa Europejskiego. Wsparcie obejmuje m.in.: prace konserwatorskie i restauratorskie, roboty budowlane, budowę nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, zakup sprzętu lub wyposażenia, konserwację i digitalizację zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, działania informacyjno-promocyjne, podnoszenie kompetencji kadr, działania edukacyjne.

Więcej informacji w ogłoszeniu

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Dla NGO

Rozwój dialogu obywatelskiego to jeden z celów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dlatego też w ramach naboru dofinansowane będą projekty w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego. Polegać mają one na zwiększeniu udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w konkursie, który potrwa od 14 lipca do 4 sierpnia.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Innowacje społeczne

Organizacje związkowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na budowaniu zdolności partnerów społecznych w zakresie stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych.

Nabór prowadzony jest w ramach czterech rund konkursowych od 30 czerwca do 31 marca 2024 r.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Szczegółowe informacje o wszystkich trwających w sierpniu naborach znajdują się poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji