Rzeczpospolita: Zapomogi nie powinny podlegać opodatkowaniu

„Związek Rzemiosła Polskiego nie popiera zwolnienia z podatku dla bonów i talonów” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Takie rozwiązanie proponuje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego celem jest zwolnienie od podatku bonów, talonów i innych znaków otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Projekt trafił właśnie do Sejmu.”

„Zdaniem związku pieniądze wypłacane pracownikom na te cele są rozwiązaniem uniwersalnym i nie wiążą się z koniecznością wydatkowania pieniędzy w konkretnych supermarketach. – Takie rozwiązanie jest lepsze, bowiem nie preferuje żadnej grupy dostawców – czytamy w liście przesłanym na ręce prezydenta.”

„Niezależnie od tego ZRP zwrócił uwagę, że przyjęcie rozwiązań zawartych w projekcie nie zmienia nierównego traktowania podatników, stawiającego w uprzywilejowanej sytuacji wypłaty na cele socjalne finansowane z funduszy socjalnych i związkowych. Ze zwolnień od podatku dla wypłacanych świadczeń nie mogą korzystać pracownicy mniejszych firm, nietworzących funduszu socjalnego.”

„Projekt został wniesiony z inicjatywy Pana Prezydenta, stąd apel związku.
– Związek Rzemiosła Polskiego opowiada się za utrzymaniem rozwiązań obowiązujących obecnie, tj. zwolnień od podatku dochodowego dla świadczeń rzeczowych oraz świadczeń pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związkowych wydatkowanych na cele socjalne, bez wprowadzania zwolnień dla bonów i talonów towarowych – argumentuje związek. – Uważamy, że przyjęcie w roku ubiegłym przepisu zwalniającego świadczenia pieniężne wydatkowane na cele socjalne było rozwiązaniem uniwersalnym, nieukierunkowującym wydatkowania przez pracowników otrzymanych kwot na sieci handlowe wykorzystujące bony towarowe, jako jedną z form promowania zakupu w konkretnej sieci. Pracownik otrzymując pieniądze ma możliwość wyboru dostawcy, u którego dokona zakupu w przeciwieństwie do bonu towarowego, który ukierunkowuje dokonanie zakupu w ściśle określonych sieciach handlowych.”

„Celem, jaki przyświeca ZRP jest dbałość o interesy drobnego handlu. Zdaniem ekspertów związku jeśli pracownicy dostaną do ręki pieniądze, to istnieją większe szanse, że jakaś część zakupów zostanie dokonana w małych sklepach czy firmach branży spożywczej, przyjmując, że pieniądze będą wypłacane najczęściej przy okazji świąt lub na sfinansowanie usług związanych z zorganizowaniem wypoczynku.”

„- Przypominamy, że ponad 95 proc. firm osób fizycznych stanowią firmy o zatrudnieniu do 5 osób, które nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – tłumaczy Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. – Zatem każde świadczenie rzeczowe (np. okolicznościowe), czy nawet przyznanie zapomogi pracownikowi będącemu w trudnej sytuacji życiowej – udzielane przez pracodawcę nie tworzącego funduszu socjalnego – podlega opodatkowaniu. W jego opinii jest to nieuzasadniona nierówność, która dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w firmach nie tworzących funduszu socjalnego.”

Więcej: rp.pl
13.01.2010
LINK