W Pałacu Chodkiewiczów obradował Kongres Rzemiosła Polskiego

W Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, 19 czerwca, odbył sie doroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, zastępcy Prezesa ZRP. Część roboczą Kongresu rozpoczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, zapoznając delegatów ze sprawozdaniem z prac Zarządu po roku działania pod rządami nowego kierownictwa. W omawianym okresie prace Związku koncentrowały sie na kilku obszarach, ważnych dla środowiska –  na utrzymaniu  pozycji w relacjach z partnerami i interesariuszami z otoczenia biznesu, na potwierdzeniu reprezentatywności Związku Rzemiosła Polskiego jako partnera społecznego, podejmowaniu inicjatyw  i wyrażaniu stanowisk w kwestiach podatkowych, polityki społecznej. Na liście priorytetów znalazły się zagadnienia z segmentu szeroko pojętej oświaty zawodowej, w której za sprawą Ministerstwa Edukacji Narodowej szykowane są kolejne zmiany i niestety nie zawsze zgodne z oczekiwaniami środowiska rzemiosła. Dlatego obecnie Związek kładzie szczególny nacisk na promowanie wizerunku rzemiosła jako największej, profesjonalnej szkoły zawodu, jest inicjatorem  cyklicznych spotkań z szefostwem resortu edukacji i z ich odpowiednikami  na poziomie regionalnym. Największe obawy środowiska budzi najnowszy pmysł resortu edukacji, dotyczący podziału egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów i uzależnienie wypłaty pracodawcy rekompensaty za nauczanie zawodu pracowników młodocianych od zdania egzaminu teoretycznego w OKE. Efekty prowadzonego dialogu jak dotąd nie przyniosły oczekiwanego efektu, ministerstwo jest głuche na  argumenty rzemiosła. Kongres przyjał stanowisko w tej sprawie, które trafi do rąk Premiera Mateusza Morawieckiego. W stanowisku Kongres opowiada sie za m.in;wycofaniem resortu z  pomysłu podziału egzaminu czeladniczego, przynależnego środowisku rzemiosła; udziałem egzaminatora OKE w składach rzemieślniczych komisji egzaminacyjnych; czy powierzeniem komisjom egzaminacyjnym izb rzemieslniczych przeprowadzania online części pisemnej etapu teoretycznego egazminu czeladniczego. Najlepszym i najbardziej przemawiającym argumentem, potwierdzającym apel Kongresu, jest ogromny potencjał rzemiosła w tym obszarze, przytoczony w stanowisku. Za pozostawieniem egzaminów czeladniczych w środowisku przemawiają: silna i dobrze funkcjonująca struktura organizacyjna samorządu gospodarczego rzemiosła z 27 izbami rzemieslniczymi i ponad 470 cechami z bazą lokalową i dobrze przygotowana kadrą administracyjną; to ponad 23,5 tys. rzemieslników zaangażowanych w dualne przygotowanie zawodowe, to ponad 64,6 tys. uczniów w rzemiośle; to ponad 27 tys. absolwentów z tytułem czeladnika, uzyskanym w 2017 r.; to ponad 2,5 tys. osób, które w tym samym roku uzyskały dyplomy mistrzowskie; to ponad 8 tys. wyspecjalizowanych fachowców w czeladniczych i mistrzowskich w komisjach egzaminacyjnych, wreszcie to 40 rzemieslniczych szkół zawodowych, w których uczą sie młodociami pracownicy w ramach dualnrgo kształcenia zawodowego. Tego dorobku nie można niewidzieć i nie można też zmarnować. Stąd apel o racjonalne i pragmatyczne podejście do zmian w kształceniu zawodowym na wszystkich etapach – projektowania, konsultowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Uczestnicy dyskusji apelowali o kontynuowanie działania w obszarze kształcenia zawodowego, które z rzemiosłem związane jest od zawsze, o wzmocnienie pozycji rzemiosła i jego organizacji na zewnątrz, zwłaszcza w administracji rządowej i w parlamencie, a także szersze promowanie przedsiebiorstw rzemieslniczych, które w znakomity sposób potrafią łączyc tradycje z nowoczesnością,  kóre nie boja sie innowacji i umiejętnie dostosowują swoje firmy do współczesnych wymogów.

Kongres zakończył się udzieleniem absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego oraz przyjęciem działań do zrealizowania na najbliższy rok, a także tych bardziej perspektywicznych rozpisanych na cały okres kadencji, czyli do 2021 roku.

Kongres Rzemiosła Polskiego rozpoczął się uroczystością wręczenia Szabli Kilińskiego rzemieślnikom zasłużonym dla środowiska. Szabla jest najwyższą Honorową Odznaką w rzemiośle, ustanowiona uchwałą Kongresu Rzemiosła Polskiego w 1998 roku. W tym roku tym wyróżnieniem uhonorowani zostali: Jan Budny (Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia); Kazimierz Dudzik (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Nowy Sącz); Jacek Dutkiewicz (Izba Rzemieślnicza Kalisz); Tadeusz Kawka (Izba Rzemieślnicza Rzeszów); Ryszard Murawski (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego); Stanisław Rynkiewicz (Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn); Sławomir Szatkowski (Kujawko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  Bydgoszcz); Leszek Wicherek (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza  Poznań).

Szable wręczał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski  w asyście zastępcy Prezesa ZRP Jana Klimka oraz prezesów poszczególnych Izb Rzemieślniczych.

Kolejnym miłym akcentem było odczytanie listy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody”, adresowanego do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

Stanowisko Kongresu w sprawie egzaminu czeladniczego

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1fC841iCfWhk4LgUu1UHyY6C9RdkW9PSy