RM przyjęła założenia. polubownych metod rozwiązywania sporów

Rada Ministrów zatwierdziła założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożone przez ministra gospodarki. Projekt ma za zadanie upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. A także uświadomienie stronom sporu, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego i umożliwia zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Do korzystania z tej metody rozwiązywania sporów mają służyć zachęty o charakterze ekonomicznym, np. zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem, możliwość zwolnienia od kosztów mediacji sądowej osób ubogich. Zachęty mają skłonić strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporu, zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i w toku postępowania na najwcześniejszym jego etapie.
Więcej: LINK