Rekrutacja uzupełniająca. Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem projektu jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór uzupełniający na recenzentów dla branży skórzano-obuwniczej (dla zawodów garbarz skór, obuwnik miarowy).  Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży skórzano – obuwniczej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe: LINK
Załącznik nr 1 – Formularz oferty: LINK
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków podmiotowych: LINK
Załącznik nr 3 – Oświadczenie: LINK