Rekomendacje dla Polski w ramach Europejskiego semestru. Konferencja w siedzibie KE w Warszawie

15 czerwca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej  w Warszawie odbyło się spotkanie i dyskusja na temat  przedstawionych rekomendacji dla Polski w ramach Europejskiego semestru czyli procedury koordynacji  polityki gospodarczej i budżetowej UE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, organizacji gospodarczych, związków  zawodowych oraz eksperci. Z ramienia ZRP w konferencji uczestniczył Sławomir Pyciński.

Przedstawiciele KE przedstawili trzy główne rekomendacje odnośnie polityki gospodarczej i budżetowej w Polsce:

  • Ograniczenie wydatków publicznych, poprawa ich efektywności i większa dyscyplina budżetowa;
  • Podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy oraz konieczność reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych,
  • Wzmocnienie innowacyjności gospodarki i poprawa otoczenia regulacyjnego,  w szczególności poprzez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie

Podczas dyskusji  uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili przedstawione rekomendacje. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność podjęcia działań na rzecz wzmocnienia rynku pracy w wykwalifikowana kadrę.  Brak kompetentnych  pracowników jest jednym z głównych problemów stojących przed przedsiębiorcami i jednym  z głównych czynników ograniczających wzrost gospodarczy.  Proces stanowienia prawa oraz brak konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców i partnerami społecznymi był podkreślany jako  jeden z czynników, który odbija się negatywnie na prowadzeniu biznesu w Polsce.