Raport :„Zatory płatnicze w Polsce”

Zakończono konsultacje Zielonej Księgi poświęconej problemowi zatorów płatniczych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badanie ankietowe w 386 firmach. Propozycje opisane  w Zielonej Księdze spotkały się z pozytywnym odbiorem małych i średnich przedsiębiorców. Aprobatę zyskały zarówno środki o charakterze cywilnoprawnym (wzmocnienie uprawnień wierzyciela w transakcji handlowej, wyższa rekompensata dla MŚP, krótsze terminy zapłaty), jak i administracyjnym (publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty, kary finansowe dla przedsiębiorstw, które notorycznie nadużywają swojej przewagi ekonomicznej).

Link : http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/raport-z-konsultacji-zielonej-ksiegi-zatory-platnicze-w-polsce/