Puls Biznesu: Kongres Przedsiębiorczości: rząd się stara, ale za mało

„Przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości zwracają uwagę, że brakuje większych reform, których wprowadzenie poprawiłoby stan finansów państwa. Jednak jak powiedział Adam Ambrozik z KPP, rząd wprowadził szereg zmian poprawiających warunki prowadzenia firmy.” – czytamy w Pulsie Biznesu.

„Kongres Przedsiębiorczości skupia siedem organizacji biznesowych: Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Konfederację Pracodawców Polskich (KPP), Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polską Radę Biznesu, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Jego reprezentanci przedstawili ocenę prac rządu na poniedziałkowej konferencji prasowej.”

„Zdaniem dyrektora generalnego PKPP „Lewiatan” Lecha Piekarskiego, sukcesem rządu jest realizowanie dialogu społecznego w ramach Komisji Trójstronnej. Efektem tego dialogu jest uzgodnienie zapisów pakietu antykryzysowego. „Można mieć do niego różne zastrzeżenia, ale sam sposób, w jaki nad nim pracowano jest bardzo ważny” – powiedział.”

„Janusz Steinhoff, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, reprezentujący na konferencji KIG, krytykował biurokrację i urzędowe przeszkody, jakie są w jego opinii piętrzone przed przedsiębiorcami. Jako przykład podał wprowadzenie rejestracji firmy w tzw. jednym okienku, które miało skrócić czas zakładania firmy, ale w rezultacie go wydłużyło. „Intencje były bardzo dobre, ale w zetknięciu z machiną urzędniczą pomysł został wypaczony” – powiedział.”

„Przedstawiciele organizacji członkowskich Kongresu Przedsiębiorczości pozytywnie wyrażają się o działaniach rządu przystosowujących system edukacji do potrzeb rynku pracy i przygotowaniu przepisów prawnych regulujących finansowanie infrastruktury transportowej.”

Więcej: pulsbiznesu.com.pl

16.11.2009


LINK