Przystąpienie ZUS do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej

Z dniem 1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej.

Cel Porozumienia

Po spełnieniu odpowiednich warunków porozumienie stanowi wyjątek względem art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 883/2004,  a więc umożliwia objęcie systemem zabezpieczenia społecznego państwa, w którym siedzibę ma zatrudniający pracodawca.

Kogo dotyczą zapisy Porozumienia

Porozumienie dotyczy pracowników mających pracodawcę lub pracodawców w jednym państwie członkowskim (innym niż ich państwo zamieszkania) i wykonujących część pracy w państwie zamieszkania w formie zwyczajowej telepracy transgranicznej w wymiarze co najmniej 25% ale poniżej 50% całkowitego czasu pracy.

Więcej informacji o Porozumieniu ws. telepracy (link wewnętrzny do bazy wiedzy)

Podstawa prawna

Art. 16 ust. 1 rozporządzenia 883/2004
Art. 18 rozporządzenia 987/2009