Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Reforma szkolnictwa zawodowego – prognozy i plany

Przegląd Piekarski i Cukierniczy: Reforma szkolnictwa zawodowego – prognozy i plany

„Minister Edukacji Narodowej, zarządzeniem nr 15 z dnia 18 czerwca 2008 r. powołał zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego, którego zadaniem jest opracowanie propozycji koncepcji zmian systemowych w szkolnictwie zawodowym.”

„W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 25 instytucji, w tym ministrów właściwych dla zawodów, organizacji pracodawców (Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich), organizacji branżowych (Naczelna Organizacja Techniczna, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa), środowisk samorządowych (Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich), oświatowych (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, Rada Szkół Katolickich, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego) i związkowych (Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego).”

Więcej: ppic.pl
Krystyna Jarosz
1.02.2010