Promocja zatrudnienia na posiedzeniu NRZ

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 26 sierpnia dyskutowano o nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, świata nauki oraz partnerzy społeczni. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Andrzej Stępnikowski – wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

Przedstawiciel ZRP pozytywnie ocenił propozycje zmian ujęte w projekcie nowelizacji, choć jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność pilnego wydania tekstu jednolitego ustawy. Przedstawiciele partnerów społecznych (ZRP, OPZZ i Pracodawców RP) stwierdzili, że zawarta w noweli koncepcja powołania Rady Rynku Pracy nie spełnia oczekiwać, ponieważ znacznie odbiega od ich propozycji zgłaszanych w roku 2012.

Andrzej Stępnikowski zaznaczył również, że środowisko rzemiosła nie zgadza się na narzucenia zasad pomocy de minimis na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Do tej pory refundacje były określone jako pomoc publiczna  na szkolenia ogólne i nie wymagały specjalnego wniosku (dodatkowe 8 stron formularza). W ocenie ZRP taka niepotrzebna biurokracja zniechęci mistrzów szkolących w zawodach rzemieślniczych do przyjmowania uczniów w formule przemiennej – tak docenianej przecież na Zachodzie. Pomocy de minimis podlega już dofinansowanie – wypłacane po zakończeniu nauki i zdanym egzaminie (zarówno w przypadku młodocianych, jak i przygotowania zawodowego osób dorosłych).

W odpowiedzi Sekretarz Stanu w resorcie pracy Jacek Męcina poinformował, że zasady pomocy de minimis wynikają ze stanowiska, jakie zajął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) w związku z czym ministerstwo pracy ma niestety związane ręce.