Projekt zmian w RDS trafił do Sejmu

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 
Projekt był przygotowany wspólnie przez wszystkie strony Rady Dialogu Społecznego i następnie przekazany Prezydentowi do dalszych prac. 30 października 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego Rady Prezydent RP – Andrzej Duda przedstawił prezydencki projekt nowelizacji ustawy, który następnie został w dniu 9 listopada 2017r. przekazany do opinii członkom Prezydium Rady. 
 
Dokument jest wykonaniem zapisu art. 87 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zawiera ważne kwestie, które usprawnią prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym. Dotyczą one m.in. możliwości podejmowania uchwał przez stronę społeczną Rady w drodze głosowania korespondencyjnego, rozszerzenia kompetencji Rady o wystąpienie do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu, poszerzenia kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych Rady z głosem doradczym o przedstawiciela Głównego Inspektora Pracy, rozszerzenia katalogu uprawnień zastrzeżonych do realizacji w ramach dialogu autonomicznego o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów.
 
Ponadto, projekt przewiduje znaczny wzrost środków, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, a także zmiany w działalności samych rad.
Więcej: LINK