Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika

Rząd przedstawił projekt Ordynacji Podatkowej, która ma być podstawą do stworzenia spójnego systemu poboru podatków, przyjaznego dla podatników. Według ministerstwa finansów nowa Ordynacja to „zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik”. Organy podatkowe mają przestawić się na „nie władcze” formy działania”, czyli zamiast stosować wezwania i decyzje, mają „wspierać podatników w realizowaniu obowiązków podatkowych”. Nowy system ma „dać podatnikom poczucie bezpieczeństwa i pewności”. Jednocześnie z nowego projektu ustawy znikają zapisy zakazujące organom podatkowym nadużywania prawa przez działania niezgodne z celem prawa, które były obecne w obowiązującym prawie. Nowa ordynacja podatkowa proponuje powołanie  Rzecznika Praw Podatnika.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika

Link: http://rzemioslooprawie.zrp.pl/projekt-ustawy-ordynacja-podatkowa/

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Link: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r554554167,Projekt-ustawy-Przepisy-wprowadzajace-ustawe-Ordynacja-podatkowa-i-ustawe-o-Rzec.html