Projekt ustawy o inwestycjach budzi obawy Związku Rzemiosła Polskiego

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusza Kościńskiego, zasugerował obawy o pominięcie w kolejnej ustawie o firm mikro i MŚP. ZRP przekazał katalog wniosków i uwag do projektu z prośbą o wzięcie ich pod uwagę w toku dalszych prac legislacyjnych, w tym w momencie opracowywania przepisów wykonawczych do ustawy.

Związek od lat zwraca uwagę, że pomimo deklarowanej przez rząd potrzeby wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zaledwie niewielki ich odsetek korzysta faktycznie z pomocy publicznej, w tym wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwach. Dotychczas obowiązujące prawo  regulujące  wsparcie  inwestycji środkami  budżetowymi  przewiduje udzielanie pomocy  tylko dla  dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wsparcie dla mniejszych inwestycji uzależnia się od utworzenia, co najmniej 20 miejsc pracy i utrzymania ich przez 5 lat. W sytuacji, kiedy ponad 95% firm stanowią podmioty zatrudniające do 5 osób jest to warunek odbiegający od realiów polskich.

Projektowane zmiany mają na celu umożliwienie większej liczbie MMŚP skorzystania ze zwolnień od podatku dochodowego. Jednak uzyskanie wsparcia uzależnione będzie od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych, których na razie nie znamy, bo mają zostać określone w akcie wykonawczym do ustawy. Zapowiedziano, że zostaną wprowadzone odrębne, niższe kryteria dla MMŚP; mamy jednak obawy, że znowu nie będą uwzględniały specyfiki mikroprzedsiębiorstw. 

Ponadto, zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego, w polskich warunkach istnieje potrzeba wyróżnienia również innowacji typu regionalnego lub nawet lokalnego, co znacząco mogłoby się przyczynić do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Należałoby rozważyć uwzględnienie w pojęciu „innowacji” przedsięwzięć gospodarczych opartych na technologiach tradycyjnych, charakteryzujących się, m.in.  ekologicznym procesem wytwórczym (np. branża spożywcza), małoseryjnością (branża  tekstylna), czy niepowtarzalnością wyrobów, np. w branży rzemiosł artystycznych.
Pełna treść wystąpienia: