Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego pomocy de minimis

W 2012 roku  Komisja Europejska przyjęła komunikat „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” określający cele reformy kontroli pomocy państwa, która ma przyczynić się do realizacji szerzej rozumianej unijnej strategii na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym wsparciu działań państw członkowskich w obszarze konsolidacji fiskalnej.

W konsultacjach w sprawie nowego rozporządzenia, uruchomionych przez Komisję w 2013 wzięła udział Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) i jej organizacje członkowskie, w tym Związek Rzemiosła Polskiego.
Konsultacje zakończyły się 15 maja 2013 roku.

Oficjalne stanowisko UEAPME: LINK

Związek Rzemiosła Polskiego poparł stanowisko UEAPME, stwierdzając przy tym, że
Postulat indeksowania wskaźnikiem inflacji ustalonego w 2006 r. pułapu pomocy de minimis jest racjonalny, chociaż wskazany przez UEAPME problem w przypadku Polski dotyczyć będzie prawdopodobnie niewielkiego odsetka przedsiębiorstw – większość beneficjentów nawet nie zbliża się do aktualnego pułapu pomocy de minimis

Ograniczenie poziomu gwarancji kredytowych do 80 % wartości kredytu jest uzasadnione. Podział ryzyka jest rozwiązaniem dyscyplinującym kredytobiorcę, zapobiegającym jego nie do końca przemyślanym decyzjom oraz kredytodawcę, gdyż rozwiązanie to utrudni bankom nieodpowiedzialne udzielanie kredytów

Okres gwarancji powinien być ściśle skorelowany z okresem, na jaki udzielany jest kredyt inwestycyjny.

Więcej informacji:

Pierwszy projekt nowego rozporządzenia de minimis – notatka informacyjna Komisji Europejskiej: LINK
Projekt nowego Rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis, 2013:
LINK
Rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis z 2006:
LINK