Programu Inteligentny Rozwój z nowym brzmieniem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 2 września nowelizacji ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 3 grudnia 2017 r. nie będą obowiązywać wytyczne programowe dotyczące Programu Inteligentny Rozwój.

Od tego czasu beneficjenci będą związani wyłącznie wytycznymi horyzontalnymi wydawanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów. Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. stanowi: „Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do umów o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci zobowiązali się do stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych albo wyłącznie wytycznych horyzontalnych, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” Oznacza to, że w odniesieniu do umów o dofinansowanie zawartych w ramach Programu Inteligentny Rozwój przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy (tj. przed dniem 2 września 2017 r.) wytyczne programowe są stosowane do dnia 2 grudnia 2017 r. włącznie. Odstąpienie od wytycznych programowych nie wiąże się z koniecznością aneksowania umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r.
Więcej: LINK