Program Rozwoju Obszarów Wiejskich tematem posiedzenia Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW

Tematem ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. było zaopiniowanie pakietu zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywnie m.in. odniesiono się do:
– zwiększenia limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, jak również wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który będzie mógł otrzymać wsparcie
do 100 000 zł.;
– rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek w typach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Pakiet proponowanych zmian po akceptacji Komisji Europejskiej zostanie wdrożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej: LINK