Program prac europejskich partnerów społecznych na lata 2015-2017

Reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych działające na szczeblu Unii Europejskiej (BusinessEurope, UEAPME, CEEP i ETUC) 14.07.2015 r. opublikowały 5-y autonomiczny program prac na lata 2015-2017 „Partnerstwo na rzecz inkluzywnego wzrostu i zatrudnienia” oraz wspólną szczegółową analizę zatrudnienia dotyczącą rynków pracy UE.

Osiem lat po opublikowaniu ich pierwszej wspólnej analizy rynku pracy, partnerzy społeczni UE przedstawili rekomendacje wychodzące naprzeciw wyzwaniom związanym zarówno z kryzysem gospodarczym, jak i problemami strukturalnymi. Zalecenia te dotyczą m.in. potencjału dialogu społecznego do wpływania na wzrost gospodarczy i zatrudnienie; wyzwań związanych z tworzeniem miejsc pracy; zwiększania wydajności oraz zwalczania nierówności i ubóstwa.

Wspólna analiza i program pracy 2015-2017, wypracowane w ramach dialogu autonomicznego są wyrazem poczucia odpowiedzialności partnerów społecznych UE za rozwiązanie problemów rynku pracy, z jakimi zmaga sią UE – przede wszystkim poprzez tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, zwiększanie konkurencyjności gospodarki UE oraz przywracanie inwestycji i impulsów rozwojowych.

Partnerzy społeczni UE uzgodnili na najbliższe lata następujące wspólne działania:
•    Negocjacje autonomicznego porozumienia ramowego w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia między-pokoleniowego.
•    Zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy implementacji ich wspólnych autonomicznych porozumień ramowych, ze szczególnym uwzględnieniem 8-10 państw członkowskich, w których stopień ich wdrożenia uznano za niewystarczający.
•    Podkreślanie znaczenia zwiększania inwestycji publicznych i prywatnych dla osiągnięcia optymalnego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia w szerszym zakresie nowych miejsc pracy, jak również ożywienia bazy przemysłowej w UE.
•    Przygotowanie wspólnych wniosków dotyczących promowania lepszych warunków dla godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, jak również wyrównywania różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć.
•    Doskonalenie warunków nabywania umiejętności niezbędnych w gospodarce cyfrowej oraz polityk rynku pracy w zakresie dotyczącym niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia ze sfery bezrobocia do sfery zatrudnienia jak również tworzenia większej ilości i lepszych miejsc pracy.
•    Włączanie się w wysiłki instytucji UE mające na celu opracowanie pakietu na rzecz mobilności, poprzez odnoszenie się do takich kwestii jak: luki prawne i problemy z wdrażaniem przepisów prawnych dotyczących mobilności pracowników oraz promowanie mobilności w zakresie praktyk zawodowych.

Oba dokumenty dostępne są na stronach internetowych europejskich partnerów społecznych:

www.businesseurope.eu; www.etuc.org; www.ceep.eu; www.ueapme.com.