Prezentacja raportu Country Reports 2018 z udziałem Związku Rzemiosła Polskego

9 marca w siedzibie Komisji Europejskiej w Warszawie zaprezentowano Country Reports 2018 – „Semestr Europejski – Raport Krajowy na 2018 r.”. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Sławomir Pyciński. 

 

Komisja Europejska pozytywnie oceniła sytuację społeczno-gospodarczą Polski, dobrze oceniono działania w polityce fiskalnej i sytuację na polskim rynku pracy. 

 

W raporcie wskazano także zagrożenia dla wzrostu gospodarczego w średnim okresie czasu. Głównym problemem jest niski poziom inwestycji przedsiębiorstw prywatnych, pomimo jego wzrostu w ostatnim kwartale 2017 r. Wśród czynników, które mają wpływ na rozwój gospodarki, podkreślono w raporcie brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Do negatywnych zjawisk zaliczono także programy socjalne i obniżenie wieku emerytalnego, które w dłuższym okresie czasu mogą obciążyć budżet. Obawy budzi też zagrożenie w przyszłości ubóstwem części emerytów, szczególnie kobiet. 

 

W opinii autorów raportu jednym z głównych powodów blokujących rozwój gospodarczy i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest niski poziom innowacyjności, pomimo, podejmowanych działań mających na celu jej wspieranie. Jako barierę wskazano również brak współpracy pomiędzy nauką a biznesem.  

 

Podkreślono także, że o ile ogólny klimat do działalności gospodarczej w Polsce jest  dobry, to przedsiębiorcy wskazują na niską jakość stanowionego prawa i niepewność co do przyszłych regulacji. Wynika to z częstego korzystania przez rząd z szybkiej ścieżki legislacyjnej i brak konsultacji procedowanego prawa z Radą Dialogu Społecznego.