„Powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym. Przedłużenie terminu

PARP informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 „Powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”. Obowiązujący termin składania wniosków: od 2 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:
•    Podrozdział 7.1 Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 7) – strona 11,
•    Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 21.

Zgodnie z kryterium dostępu „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 3 miesiące od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu”. W komunikacie nr 1 Instytucja Pośrednicząca rekomendowała wskazywanie we wniosku o dofinansowanie projektu jako termin rozpoczęcia realizacji projektu styczeń 2018 roku.  Jednakże w związku z wydłużeniem naboru wniosków rekomenduje się, aby za datę rozpoczęcia projektu przyjmować luty 2018 roku.
Więcej: LINK